TCA ALERTS!

SHARE US!

TCA Moves to Online Learning 1/18 – 1/31

Hello TCA Community,

Due to rapidly increasing student and staff absences due to COVID-19 surge in Minnesota (Ramsey County infection rate is at 30%), Twin Cities Academy in collaboration with the Incidence Response Team have unfortunately determined that we must shift temporarily to online learning for the next two weeks. We realize this is very difficult and are doing our very best to minimize the disruption as much as possible. Please see below for how to access food during the shutdown and how to sign up for coming into the building to do online learning IF there are no other options to access learning online outside of the building. 

Please click below for more information. Thank you.

TCA Moves to Online Learning 1/18-1/31

————————————————————————

Buenos días,

Debido al rápido aumento de las ausencias de estudiantes y personal debido al aumento de COVID-19 en Minnesota (la tasa de infección del condado de Ramsey es del 30 %), Twin Cities Academy, en colaboración con el Equipo de respuesta a incidentes, lamentablemente ha determinado que debemos cambiar temporalmente al aprendizaje en línea para el próximas dos semanas. Nos damos cuenta de que esto es muy difícil y estamos haciendo todo lo posible para minimizar la interrupción tanto como sea posible. Consulte a continuación cómo acceder a los alimentos durante el cierre y cómo registrarse para ingresar al edificio para realizar el aprendizaje en línea IF no hay otras opciones para acceder al aprendizaje en línea fuera del edificio.

TCA Moves to Online Learning 1/18-1/31 – Spanish

 

————————————————————————-

Nyob zoo sawv ntxov,

Vim tias muaj cov tub ntxhais kawm thiab cov neeg ua haujlwm tsis tuaj kawm sai vim yog COVID-19 nce siab hauv Minnesota (Ramsey County tus kab mob kis tau tus nqi yog 30%), Twin Cities Academy koom tes nrog Pab Pawg Pabcuam Kev Tshawb Fawb tau tu siab tias peb yuav tsum hloov mus rau kev kawm online ib ntus rau ob lub lis piam tom ntej no. Peb paub tias qhov no nyuaj heev thiab ua peb qhov zoo tshaj plaws los txo qhov kev cuam tshuam tsawg kawg nkaus li ntau tau. Thov saib hauv qab no rau kev nkag mus rau zaub mov thaum lub sijhawm kaw thiab yuav ua li cas sau npe tuaj rau hauv lub tsev los ua kev kawm online IF tsis muaj lwm txoj hauv kev los nkag rau kev kawm online sab nraum lub tsev.

TCA Moves to Online Learning 1/18 – 1/31 – Hmong

————————————————————————————

Subax wanaagsan,

Maqnaanshaha ardayda iyo shaqaalaha oo si degdeg ah u kordhaysa sababtuna tahay COVID-19 oo kordhay Minnesota (heerka caabuqa degmada Ramsey waa 30%), Akademiyada Twin Cities Academy oo kaashanaysa Kooxda Jawaabta Dhacdada ayaa nasiib darro go’aamisay inaan si ku meel gaar ah ugu wareegno barashada khadka tooska ah labada todobaad ee soo socda. Waxaan garwaaqsanahay in tani ay aad u adag tahay waxaana sameyneynaa intii karaankeena ah si aan u yareyno carqaladda intii suurtagal ah. Fadlan hoos ka eeg sida loo heli karo cuntada inta lagu jiro xiritaanka iyo sida loo saxiixo soo gelitaanka dhismaha si aad u sameyso barashada onlaynka ah HADDII Ma jiraan doorashooyin kale oo lagu galo barashada internetka ee ka baxsan dhismaha.

TCA Moves to Online Learning 1/18 – 1/31 – Somali